Regulamin Samorządu Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

§1

1. Uczestnicy studiów doktoranckich oraz doktoranci Szkoły Doktorskiej, zwani dalej łącznie doktorantami tworzą Samorząd Doktorantów Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach zwanego dalej Samorządem.

2. Utrata członkostwa w Samorządzie następuje w przypadku utraty statusu Doktoranta Uczelni.

§2

Samorząd Doktorantów działa na podstawie Ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej „Ustawą”, Statutu Uczelni oraz innych aktów wewnętrznych Uczelni, a także niniejszego Regulaminu.

§3

Samorząd:

  1) stoi na straży praw doktorantów;

  2) wyraża opinie społeczności doktorantów;

  3) reprezentuje i promuje środowisko doktorantów;

  4) uczestniczy w obradach i działaniach organów kolegialnych Uczelni na zasadach określonych w Ustawie, Statucie i przepisach wewnętrznych Uczelni;

  5) uczestniczy w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących Doktorantów;

  6) wspiera, propaguje i realizuje działalność naukową, kulturalną i społeczną Doktorantów;

  7) dba o podnoszenie jakości kształcenia w ramach studiów doktoranckich i Szkoły Doktorskiej;

  8) realizuje inne działania określone Ustawą i innymi przepisami prawa, Statutem i przepisami wewnętrznymi Uczelni oraz niniejszym Regulaminem.

§4

Samorząd działa poprzez swoje Organy, którymi są:

  1) Rada Samorządu Doktorantów,

  2) Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów,

  3) Komisja Rewizyjna.

 

Rada Samorządu Doktorantów

§5

Rada jest najwyższym kolegialnym organem uchwałodawczym Samorządu.

§6

1. W skład Rady Samorządu wchodzą członkowie Samorządu wybrani przez Doktorantów Uczelni w wyborach ogólnouczelnianych, przeprowadzonych przez Doktorancką Komisję Wyborczą.

2. W przypadku utraty statusu doktoranta przez członka organu Samorządu oraz pełniącego funkcję organu jednoosobowego przeprowadza się wybory uzupełniające w terminie nie później niż 4 miesiące, z zastrzeżeniem ust. 3

3. Wygaśnięcie członkostwa w organie z powodu, o którym mowa w ust. 2 następuje z chwilą ogłoszenia wyników wyborów uzupełniających.

4. Rada liczy od 10 do 30 członków.

5. Liczbę reprezentantów studiów doktoranckich oraz Szkoły Doktorskiej w Radzie ustala się proporcjonalnie do liczebności obu tych grup w Uczelni.

6. Skład Rady Samorządu Doktorantów ustala się zachowaniem równej liczby przedstawicieli:

  1) poszczególnych wydziałów w ramach studiów doktoranckich;

  2) poszczególnych dyscyplin w ramach Szkoły Doktorskiej.

7. Szczegółowego podziału miejsc mandatowych w Radzie dokonuje Doktorancka Komisja Wyborcza, a zatwierdza Rada Samorządu nie później niż na 2 miesiące przed upływem kadencji.

§7

Pracami Rady kieruje Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów.

§8

1. Do kompetencji Rady należy:

  1) podejmowanie uchwał określających podstawowe kierunki działania Rady,

  2) uchwalanie regulaminu Samorządu i dokonywanie zmian w jego treści,

  3) sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością innych organów Samorządu,

  4) wybór i odwoływanie Przewodniczącego,

  5) wybór i odwoływanie Wiceprzewodniczących,

  6) wybór i odwoływanie Sekretarza,

  7) uzgadnianie z właściwymi organami Uczelni zasad udziału doktorantów w pracach badawczych,

  8) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań organów Samorządu,

  9) opiniowanie wszystkich ogólnouczelnianych dokumentów dotyczących doktorantów,

  10) podejmowanie decyzji w sprawach rozdziału środków finansowych przeznaczonych na jego działalność,

  11) powoływanie i odwoływanie komisji działających w ramach Samorządu,

  12) upoważnianie Członków Samorządu do wykonywania określonych zadań,

  13) powoływanie komisji skrutacyjnych w celu przeprowadzania głosowań i wyborów do organów Samorządu Doktorantów.

2. Rada może upoważnić Przewodniczącego Rady do realizacji zadań, o których mowa w ust. 1 pkt 9 z zastrzeżeniem, że Przewodniczący zobowiązany jest przekazać Radzie treść wydanej opinii do wiadomości.

3. W zakresie przepisu w §8 ust. 2, Rada Samorządu informuje doktorantów Uczelni o planach wprowadzenia zmian w Regulaminie Samorządu Doktorantów.

§9

1. Rada obraduje na posiedzeniach zwykłych i nadzwyczajnych.

2. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów.

3. Posiedzenia przebiegają według porządku ustalonego przez Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów.

4. Posiedzenie jest ważne, gdy na posiedzeniu obecnych jest co najmniej 50% członków Rady.

5. Posiedzenia zwykłe są zwoływane co najmniej raz na trzy miesiące.

6. W przypadku nie zwołania posiedzenia Rady przez Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów w okresie dłuższym niż określony w ust. 5 posiedzenie Rady zwołuje Komisja Rewizyjna.

§10

1. Posiedzenie Rady prowadzi Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów, a w przypadku jego nieobecności, Zastępca Przewodniczącego.

2. Przewodniczący zobowiązany jest powiadomić wszystkich członków Rady drogą elektroniczną o terminie, miejscu i proponowanym porządku obrad, nie później niż na 7 dni przed datą posiedzenia. Zachowanie terminu, o którym mowa w zdaniu poprzednim nie jest wymagane w przypadku gdy ze względu na ważne powody koniecznym jest zwołanie posiedzenia w terminie krótszym.

3. Posiedzenie Rady protokołuje Sekretarz lub wyznaczony przez Przewodniczącego członek Rady.

§11

1. Uchwały Rady zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy udziale co najmniej połowy składu Rady, chyba że Regulamin przewiduje inaczej .

2. W przypadku równej liczby głosów, przeprowadza się kolejne głosowanie na tym samym posiedzeniu Rady Samorządu Doktorantów.

3. W przypadku równej liczby głosów po dwóch głosowaniach decyduje głos Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów.

4. Na wniosek jednego z członków Rady, prowadzący obrady zarządza głosowanie tajne w określonej sprawie. Wniosek wymaga przegłosowania przez Radę.

5. Zarządzeniem Przewodniczącego Rady głosowanie nad uchwałą może odbyć się w trybie korespondencyjnym, za pośrednictwem środków korespondencji elektronicznej.

§12

1. Kadencja Rady trwa 2 lata, rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia roku kalendarzowego.

2. Wybory do Rady ogłasza ustępująca Rada Samorządu.

3. Dotychczasowy Przewodniczący Samorządu zwołuje pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady w terminie do 14 dni od dnia rozpoczęcia kadencji.

§13

Przewodniczący Rady działa przy pomocy trzech Zastępców i Sekretarza powołanych na pierwszym posiedzeniu przez Radę Samorządu Doktorantów na wniosek Przewodniczącego.

§14

Do kompetencji Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów należy w szczególności:

  1) reprezentowanie społeczności doktorantów wobec władz Uczelni i innych podmiotów społeczności akademickiej, a także wobec władz samorządowych i państwowych oraz organów administracji,

  2) koordynowanie pracy poszczególnych członków Rady,

  3) czuwanie nad przestrzeganiem przez Organy Samorządu postanowień niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa,

  4) nadzorowanie wykonywania uchwał Rady,

  5) wykonywanie ustaleń Rady w zakresie rozdziału środków finansowych Samorządu,

  6) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków do ich działalności,

  7) wskazywanie kandydatów do działających w Uczelni komisji, zespołów, rad programowych.

§15

Kadencja Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczących rozpoczyna się z chwilą ogłoszenia wyników wyboru i upływa wraz z upływem kadencji Rady Samorządu Doktorantów

§16

1. W zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków Przewodniczący sporządza pisemne sprawozdania półroczne przedstawiane na posiedzeniu Rady.

2. W zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków Przewodniczący sporządza raz do roku sprawozdanie, które przedstawia Władzom Szkoły Doktorskiej Uczelni w trybie uzgodnionym z Dyrektorem Szkoły Doktorskiej Uczelni.

3. W zakresie wykonywanych przez siebie obowiązków Przewodniczący sporządza sprawozdania roczne przedstawiane na Otwartym Posiedzeniu Rady będącym jednocześnie ostatnim zwyczajnym zebraniem Rady w danym roku kalendarzowym.

4. W Otwartym Posiedzeniu Rady aktywny udział mogą wziąć wszyscy obecni na posiedzeniu doktoranci.

 

Komisja Rewizyjna Samorządu Doktorantów

§17

1. Komisja Rewizyjna pełni funkcje nadzorcze nad Radą Samorządu Doktorantów oraz Przewodniczącym Rady.

2. Członkowie Komisji mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady, z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna sporządza ocenę wykonywanych przez Radę zadań oraz sprawozdania z budżetu.

4. Komisja może wnioskować do Organów Samorządu o przedstawienie wyjaśnień.

5. Ocenę, o której mowa w ust. 3 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedkłada na ostatnim posiedzeniu Rady w danym roku.

§18

1. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch Członków.

2. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej wybierają członkowie Komisji spośród osób wchodzących w skład Komisji w głosowaniu jawnym podczas pierwszego posiedzenia Rady Samorządu Doktorantów.

3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 2 lata i rozpoczyna się 1 stycznia i kończy się 31 grudnia roku kalendarzowego.

§19

Komisja Rewizyjna podejmuje decyzje w formie uchwały w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, o ile ustawa lub niniejszy regulamin nie stanowią inaczej.

 

Doktorancka Komisja Wyborcza

§20

1. Doktorancką Komisję Wyborczą, zwaną dalej „Komisją Wyborczą” powołuje Rada Samorządu Doktorantów.

2. Pracą Komisji Wyborczej kieruje jej Przewodniczący powoływany przez Radę Samorządu Doktorantów.

3. Komisję Wyborczą powołuje się na okres kadencji Rady na pierwszym posiedzeniu.

4. W skład Komisji wyborczej wchodzą Członkowie Rady Samorządu Doktorantów w składzie 6 osób, po jednej spośród doktorantów poszczególnych Wydziałów Uczelni oraz po jednej osobie ze Szkoły Doktorskiej SUM .

5. Uchwały Komisji Wyborczej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

6. Głosowanie na zarządzenie Przewodniczącego Komisji wyborczej może być przeprowadzane drogą korespondencyjną, w tym z użyciem środków porozumiewania się na odległość.

7. Do zadań Komisji Wyborczej należy w szczególności:

  1) określenie terminu oraz sposobu przeprowadzania wyborów Rady i Komisji rewizyjnej oraz członków samorządów do Organów Kolegialnych Uczelni przy uwzględnieniu Regulaminu Wyborów uchwalonego przez Senat Uczelni,

  2) przyjmowanie i weryfikacja kandydatur do Organów Samorządu i Organów Kolegialnych Uczelni,

  3) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów,

  4) liczenie głosów,

  5) przekazywanie wyników wyborów Radzie Samorządu Doktorantów,

  6) sporządzenie protokołu z wyborów,

  7) współpraca z Komisjami Wyborczymi funkcjonującymi w Uczelni, w tym przekazywanie dokumentów wymaganych w procesie wyborczym w terminach określonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą.

 

Sąd Koleżeński

§21

1. Sąd koleżeński jest sądem dwuinstancyjnym

2. W Uczelni działa Sąd Koleżeński I instancji oraz Odwoławczy Sąd Koleżeński II instancji zwane dalej „Sądami Koleżeńskimi”.

3. Podstawę działania Sądów Koleżeńskich oraz zasady postępowania przed Sądami Koleżeńskimi określa niniejszy Regulamin.

4. Sądy Koleżeńskie orzekają w imieniu Samorządu Doktorantów.

5. Sądy Koleżeńskie są niezawisłe w orzekaniu.

§22

Sprawy do Sądu Koleżeńskiego może przekazać:

  1) Rektor;

  2) Dyrektor Szkoły Doktorskiej;

  3) Kierownik Kolegium Szkoły Doktorskiej;

z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Samorządu Doktorantów.

§23

1. Rada Samorządu Doktorantów powołuje członków Sądu Koleżeńskiego I instancji oraz Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego II instancji w składzie 6 osób, po jednej spośród doktorantów poszczególnych Wydziałów Uczelni oraz po jednej osobie ze Szkoły Doktorskiej SUM.

2. Sądy Koleżeńskie wybierają ze swego grona Przewodniczących.

3. Członkowie Sądów Koleżeńskich są wybierani na okres kadencji organów Samorządu Doktorantów.

4. Członek Sądu Koleżeńskiego Samorządu Doktorantów nie może być równocześnie członkiem Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego Samorządu Doktorantów.

§24

1. Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów może wymierzyć kary:

  1) upomnienia,

  2) nagany,

  3) nagany z ostrzeżeniem.

2. W przypadku wymierzenia przez Sąd Koleżeński Samorządu Doktorantów kary wymienionej w ust. 1 wykonaniem orzeczeń zarządza Rektor.

3. Od orzeczenia Sądu Koleżeńskiego Samorządu Doktorantów I instancji stronom przysługuje odwołanie do Odwoławczego Sądu Koleżeńskiego II instancji Samorządu Doktorantów w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ukaraniu.

§25

Sądy Koleżeńskie zobowiązane są do przekazywania na bieżąco informacji Rektorowi o podjętych decyzjach we wszystkich rozpatrywanych sprawach.

 

Logo Samorządu Doktorantów

§26

1. Wzór logo Samorządu Doktorantów przedstawia załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu,

2. Logo może być wykorzystywane na drukach firmowych, prezentacjach, materiałach promocyjnych, wizytówkach, identyfikatorach, tablicach informacyjnych w sprawach związanych z działalnością Samorządu.

3. Prawo do dysponowania logiem Samorządu Doktorantów posiada każdy członek Rady Samorządu Doktorantów.

4. Wykorzystanie logo w innych formach lub do innych celów niż określone w ust. 2 wymaga zgody Przewodniczącego Samorządu Doktorantów.

 

ORDYNACJA WYBORCZA

Przepisy ogólne

§27

1. Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje każdemu Doktorantowi Uczelni, o ile nie został zawieszony w prawach doktoranta prawomocnym wyrokiem Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Osobom uczestniczącym w pracach Doktoranckiej Komisji Wyborczej oraz komisjach skrutacyjnych przysługuje wyłącznie czynne prawo wyborcze.

3. Członkiem organów Uczelni może być wyłącznie osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1-5 i 7 Ustawy.

§28

W przypadku niedokonania wyboru kandydatów na wszystkie miejsca mandatowe nie przeprowadza się kolejnych tur wyborów

 

Wybory do organów Samorządu Doktorantów

§29

Wybory przygotowuje i przeprowadza Komisja Wyborcza

§30

Wybory do organów Samorządu Doktorantów są powszechne, bezpośrednie, równe i przeprowadzane w głosowaniu tajnym

§31

1. Prawo do zgłaszania kandydatów do Rady Samorządu Doktorantów przysługuje grupie co najmniej 10 Doktorantów.

2. Kandydaci zgłaszani są do Komisji Wyborczej.

3. Zgłoszenie kandydata powinno być złożone na piśmie osobiście przez kandydata w terminie określonym przez Komisję Wyborczą i musi zawierać:

  1) imię i nazwisko, rok studiów doktoranckich/ kształcenia w szkole doktorskiej, numer legitymacji kandydata,

  2) zgodę kandydata potwierdzoną jego podpisem,

  3) listę osób dokonujących zgłoszenia kandydata wyrażającymi poparcie dla kandydatury wraz z podpisami umożliwiającymi identyfikację zgłaszających,

  4) krótki list motywacyjny kandydata uzasadniający kandydaturę, ze szczególnym uwzględnieniem ewentualnych dotychczasowych osiągnięć organizacyjnych i akademickich oraz planów związanych z działalnością w Radzie Samorządu Doktorantów.

4. Komisja Wyborcza określa sposób i termin przeprowadzenia wyborów z uwzględnieniem postanowień niniejszego Regulaminu i podaje je do publicznej wiadomości na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem wyborów za pośrednictwem strony internetowej.

5. Termin wyborów ustala się nie później niż na miesiąc przed dniem zakończenia kadencji Rady Samorządu Doktorantów.

6. Za wybranych uznaje się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę ważnie oddanych głosów, z uwzględnieniem podziału miejsc, o którym mowa w § 6 ust. 4.

7. Do wyborów uzupełniających stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wyborów do Rady Samorządu Doktorantów.

8. Kadencja Członków Rady Samorządu Doktorantów wybranych podczas wyborów uzupełniających kończy się wraz z końcem trwającej kadencji Rady Samorządu Doktorantów.

§32

1. Prawo zgłaszania kandydatów na Przewodniczącego Rady Samorządu przysługuje wszystkim członkom Rady obecnym na posiedzeniu. Wymagana jest zgoda kandydata na kandydowanie.

2. Wiceprzewodniczących Rady wybiera Rada spośród kandydatów zaproponowanych przez Przewodniczącego.

3. Przewodniczącego Rady Samorządu Doktorantów oraz Trzech Wiceprzewodniczących wybiera Rada Samorządu Doktorantów.

4. Na karcie do głosowania, każdy członek Rady uczestniczący w zebraniu może wskazać tylko jednego kandydata.

5. Wybrany zostaje kandydat, który otrzymał najwięcej głosów, nie mniej jednak niż bezwzględna większość głosów ważnych. Jeżeli żaden z kandydatów nie otrzymał w pierwszej turze wymaganej większości głosów, przeprowadza się drugą turę, w której biorą udział kandydaci, którzy otrzymali kolejno pierwszą i drugą największą liczbę głosów. W przypadku niedokonanego wyboru w drugiej turze, procedurę wyborczą powtarza się od początku.

§33

1. Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów może być odwołany przez Radę w drodze uchwały podejmowanej większością 4/5 głosów w głosowaniu tajnym na posiedzeniu Rady, na podstawie pisemnego wniosku wraz z uzasadnieniem zgłoszonego przez co najmniej 4 członków Rady Samorządu Doktorantów.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do odwołania Wiceprzewodniczącego.

§34

Do wyborów Komisji Rewizyjnej zapisy §§ 31-33 stosuje się odpowiednio.

 

Wybory do organów Uczelni

§35

Tryb wyboru przedstawicieli doktorantów do organów Uczelni następuje zgodnie z Ustawą, Statutem Uczelni oraz Regulaminem Wyborów uchwalanym przez Senat Uczelni.

§36

Liczbę przedstawicieli Doktorantów w Senacie Uczelni oraz Uczelnianym Kolegium Elektorów określa Senat Uczelni.

§37

1. Zgłoszenie kandydata następuje poprzez złożenie do Doktoranckiej Komisji Wyborczej właściwego formularza oraz pisemnej zgody na kandydowanie w terminie określonym w harmonogramie wyborów.

2. Wzór formularza zgłoszeniowego ustala Doktorancka Komisja Wyborcza i podaje do wiadomości wraz z harmonogramem wyborów.

3. Rejestracji kandydatów dokonuje Komisja Wyborcza na podstawie zgłoszeń, po uprzednim sprawdzeniu poprawności danych w nich zawartych.

§38

Głosowanie w ramach wyborów do organów Uczelni jest tajne.

§39

Głosowania odbywają się na kartach do głosowania lub poprzez elektroniczny system do głosowania, zgodnie z zasadami przyjętymi przez Uczelnianą Komisję Wyborczą Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

§40

Każdy głosujący może wskazać jednego lub więcej kandydatów - nie więcej jednak niż wynosi liczba miejsc mandatowych.

§41

Przed przystąpieniem do głosowania wyborca okazuje członkowi Komisji Wyborczej legitymację doktorancką.

§42

1. Po okazaniu dokumentu, o którym mowa w § 41 doktorant otrzymuje właściwą kartę do głosowania lub kod upoważniający do głosowania poprzez elektroniczny system do głosowania.

2. Wyborca potwierdza otrzymanie karty do głosowania własnoręcznym podpisem na liście uprawnionych do głosowania.

§43

Na zasadach określonych w Ustawie wybory do organów Uczelni przeprowadza się w porozumieniu z samorządem studentów Uczelni.

 

Przepisy przejściowe i końcowe

§44

Kadencja Organów Samorządu trwająca w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu upływa 31 grudnia 2021 r.

§45

1. Zmiany w Regulaminie dokonuje się w drodze uchwały Rady Samorządu Doktorantów większością 2/3 głosów Członków Rady Samorządu Doktorantów.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Rada Samorządu Doktorantów.

3. Regulamin Samorządu Doktorantów wchodzi w życie po stwierdzeniu przez Rektora jego zgodności z Ustawą i Statutem Uczelni, w terminie do 30 dni od dnia przekazania.

 

Dane kontaktowe

Szkoła Doktorska

Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

ul. Poniatowskiego 15

40-055 Katowice

Tel. 32 208 36 89

e-mail: szkoladoktorska@sum.edu.pl