Akty prawne

Akty prawne regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich

Ustawa z dnia 27 lipca Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017, poz. 2183 z póżn zm)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz.U. z 2017 poz. 256).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich

 

Wewnętrzne akty prawne regulujące funkcjonowanie studiów doktoranckich

Regulamin Studiów Doktoranckich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 51/2018 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 25 kwietnia 2018 r. (obowiązujący od 01.10.2018 r.)

Regulamin Studiów Doktoranckich w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach – załącznik nr 1 do Uchwały Nr 49/2017 Senatu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2017 r. (obowiązujący od 01.10.2017 r.)

 

Akty prawne regulujące procedurę uzyskania stopnia naukowego doktora

Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. z 2016, poz. 882 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2017, poz. 271)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora (Dz.U. z 2016, poz. 1586)

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r.w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych

 

Dane kontaktowe

Katowice, ul. Poniatowskiego 15

Telefon

32 208 36 00

E-mail

doktoranci@sum.edu.pl